logo male3.JPG, 27kB

Stanovy


Stanovy spolku LOVI, z.s.

Úpné znění k 19. únoru 2016

ČL. 1

Název, forma a sídlo

Spolek LOVI,z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Má sídlo v Praze

ČL. 2

Statut spolku

Spolek je dobrovolný, nezávislý, nepolitický, sdružující členy na základě společného zájmu podílet se na naplňování činnosti spolku. Spolek je právnickou osobou.

Posláním spolku je přispívat vlastní činností k dosahování obecného blaha a být tak veřejně prospěšným ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Spolek působí na celém území České republiky a nečlení se na organizační jednotky.

ČL. 3

Činnost spolku a jeho účel

Základním účelem spolku LOVI je zejména:
 • Podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob
 • Ochrana občanských a lidských práv a národnostních menšin
 • Vzdělávání, školení a osvěta (přednášky, semináře
 • Péče o kultivaci mezilidských vztahů
 • Ochrana spotřebitele
 • Ochrana práv seniorů a jejich právní podpora

K naplnění tohoto účelu budou směřovány veškeré aktivity spolku a jeho členů.

Hlavní činnost spolku je souborem činností přímo naplňujících základní účel.

Vedlejší činnost spolku může být hospodářská činnost, spočívající v podnikání, nebo jiná vedlejší činnost, která směřuje k podpoře hlavní činnosti spolku nebo v hospodárném využití majetku spolku.

ČL. 4

Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli spolku.
 2. O přijetí za člena spolku rozhoduje Rada spolku na základě písemné nebo elektronicky podané přihlášky doručené na adresu spolku. Členství vzniká dnem rozhodnutí Rady o přijetí za člena. Písemná přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození (event. IČ u právnické osoby), případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele; zájemce o členství v ní vyjádří svou vůli v případě přijetí za člena využívat aktivně svá členská práva, přispívat k naplňování účelu spolku a být vázán povinnostmi z členství plynoucími ze stanov a právního řádu ČR. Předseda spolku vydá přijatému členovi písemné potvrzení o jeho členství ve spolku.
 3. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
 4. členství zaniká

 • Na základě písemného oznámení člena o vystoupení doručeném na adresu spolku
 • Úmrtím člena, u právnické osoby jejím zrušením
 • Vyloučením člena na základě rozhodnutí Shromáždění členů pro hrubé porušování stanov, poškozování dobré pověsti spolku, maření účelu spolku
 • nebo zánikem spolku
Zánik členství vystoupením nastává dnem písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku.
 1. Spolek vede seznam svých členů, který není veřejně zpřístupněn. Evidenci vede předseda Rady, popř. jiný jím zmocněný člen spolku. Předmětem této evidence jsou u každého člena jeho kontaktní údaje a přehled plnění jeho finančních povinností vůči spolku.

ČL. 5

Práva a povinnosti člena

Člen spolku má právo zejména:
 • Účastnit se jednání Shromáždění členů
 • Volit orgány spolku, navrhovat zástupce do orgánů a být do těchto orgánů volen
 • Předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku
Člen spolku je povinen:
 • Dodržovat stanovy spolku
 • Aktivně se podílet na naplňování účelu a činností spolku
 • Řádně a svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
 • Platit členský příspěvek ve výši stanovené Shromážděním členů, členský příspěvek je stanoven jako minimální, každý člen může dobrovolně uhradit vyšší členský příspěvek
 • Dbát na to, aby nebyly poškozeny zájmy a dobré jméno spolku

ČL. 6

Orgány spolku

jsou Shromáždění členů a Rada
 1. Shromáždění členů
 2. Nejvyšším orgánem spolku je Shromáždění členů, které tvoří všichni členové spolku a které se schází zpravidla jednou ročně,.

  Shromáždění členů rozhoduje o těchto záležitostech:

  • Schválení případné změny stanov,
  • Volbě na čtyřleté funkční období tříčlennou Radu spolku, případně odvolání této Rady nebo jejího člena
  • Projednání a schválení zprávy o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období
  • Schvalování koncepce činnosti a úkoly spolku na další období
  • Stanovilo výši členských příspěvků
  • Schvalování návrhu hospodaření spolku na příští období
  • Volbě čestných členů spolku, rozhodnutí o vyloučení člena spolku
  • Rozhodnutí o zániku spolku a jeho likvidaci.
  • Zasedání Shromáždění členů spolku svolává Rada. Shromáždění členů je usnášeníschopné, pokud se jej zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li Shromáždění členů schopno se usnášet, svolá Rada spolku náhradní jednání do jednoho měsíce ode dne původního konání Shromáždění členů, tato opakované Shromáždění členů je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.

   Shromáždění členů přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

   V časové tísní může Shromáždění členů rozhodnout prostřednictvím elektronické diskuse.

   Diskusi řídí předseda Rady, který na její závěr jednoznačně formuluje její výsledky. Pokud nemůže z jakýchkoli důvodů diskusi řídit předseda Rady, řídí ji místopředseda Rady. Výsledek hlasování musí být potvrzen v písemné formě podpisy hlasujících, jež se uchovávají pro pozdější kontrolu.

   Mimořádné Shromáždění členů může být svoláno, jestliže o to požádá Radu alespoň třetina členů splku nebo o tom Rada rozhodne z vlastní iniciativy. Předseda Rady pak jej svolá do jednoho měsíce poté, kdy nastala rozhodná skutečnost uvedená ve větě předcházející. Mimořádné Shromáždění členů je oprávněno rozhodovat o všem, co spadá do působnosti Shromáždění členů.

 3. Rada
 4. Rada je statutárním orgánem spolku, který má tři členy. Volební období jsou 4 roky.

  Činnost spolku v souladu se stanovami, usneseními Shromáždění členů a zákonem a zajištění jeho běžného chodu mezi jednáním Shromáždění členů řídí Rada, která si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Shromáždění členů může kdykoli v průběhu volebního období členy Rady odvolat a zvolit členy nové.

  Rada se schází podle potřeby, svolává ji předseda nebo v jeho místopředseda. Rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích členů a k přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů by rozhodoval hlas předsedy.

  V případě odstoupení některého z členů Rady může Rada namísto něj kooptovat nového člena, přičemž tato kooptace musí být schválena na nejbližším příštím zasedání Shromáždění členů.

 5. Zastupování spolku
 6. Jménem spolku samostatně jednají předseda nebo místopředseda Rady, kteří zastupují spolek navenek tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.

  Výjimku tvoří jednání za spolek navenek týkající se jednorázové dispozice s majetkem či převzetí závazku přesahující souhrnnou hodnotu 50.000 Kč, toto jednání musí být učiněno a podepsáno současně společně nejméně dvěma členy Rady.

ČL. 7

Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem a finančními prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené Shromážděním členů a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem a cíli činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady
 2. Zdrojem majetku jsou dary a příspěvky fyzických a právnických osob,výnosy majetku, členské příspěvky, dotace a granty a výtěžky z akcí pořádaných spolkem
 3. S výsledky hospodaření seznamuje Rada Shromáždění členů na každé jeho schůzi a členové rady odpovídají za řádné hospodaření s majetkem
 4. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti

ČL. 8

Zánik spolku

Spolek zaniká
 • Rozhodnutím Shromáždění členů o jeho zrušení s likvidací
 • Sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Shromáždění členů
 • Pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení

ČL. 9

Závěrečná ustanovení

 1. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
 2. Záležitosti neupravené výslovně těmito stanovami se řídí obecnou právní úpravou aplikovanou na spolky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 3. V případě, že jakékoli ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.